ALGEMENE VOORWAARDENArtikel 1.

InfraCult zal al zijn ervaring ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever om de toevertrouwde taak naar best vermogen uit te voeren, zonder dat de resultaten of de concrete bruikbaarheid van de door hem verstrekte diensten gegarandeerd kunnen worden. InfraCult zal de opdrachten uitvoeren volgens zijn eigen inzichten in samenspraak met en begeleiding van de opdrachtgever. InfraCult zal standpunten en beslissingen rapporteren aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever beslist autonoom over de aanwending van de geleverde diensten, en is zelf verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes. In geen geval zal die vergoeding, die aan InfraCult betaald moet worden, bij toepassing van artikel 3 verminderd of terugbetaald kunnen worden in geval zou blijken dat de opdrachtgever geen gebruik maakt van de geleverde diensten of zo zou blijken dat ze als onvoldoende ervaren worden.

Artikel 2.

Indien InfraCult voor de uitvoering van zijn opdracht beroep doet op personeel, zal hij daarbij, als werkgever over dit personeel, in het bijzonder alle sociale en andere verplichtingen nakomen die voortvloeien uit de tewerkstelling van dit personeel. De opdrachtgever van zijn kant zal het werkgevers gezag van InfraCult over zijn werknemers eerbiedigen. Ook InfraCult zal van zijn kant het werkgevers gezag van de opdrachtgever over zijn werknemers eerbiedigen.

Artikel 3.

De voormelde diensten worden door de opdrachtgever aan InfraCult als volgt vergoed : Het bovenvermeld dienstenpakket zal vergoed worden volgens de afspraken die in de offerte bepaald werden. Het detail van de gepresteerde uren zal als detail bij de factuur gevoegd worden.

Artikel 4.

De duur van de overeenkomst wordt bepaald in de offerte.

Artikel 5.

Het is InfraCult toegestaan om voor de uitvoering van bepaalde specifieke opdrachten een beroep te doen op derden en dit onder zijn specifieke leiding en verantwoordelijkheid. InfraCult gaat hierbij uit van de grootst mogelijke discretie en geheimhouding.

Artikel 6.

De opdrachtgever verbindt er zich toe om alle informatie die noodzakelijk of nuttig is in het kader van de uitvoering van deze opdracht, te verstrekken aan InfraCult.

Artikel 7.

Het belangrijkste artikel in deze voorwaarden bepaalt dat het respectvol omgaan tussen opdrachtgever en InfraCult de beste garantie biedt op een goed resultaat voor beide partijen.

Vrijwaringsclausule voor dossierteksten: Gelieve deze vrijwaringsclausule aandachtig te lezen. Door opdracht te geven tot ontstaan van teksten, door de teksten te lezen of door er gebruik van te maken gaat u als opdrachtgever, lezer of gebruiker akkoord met de hierna voorwaarden. Deze vrijwaringsclausule wijst de aansprakelijkheid af van de auteur en InfraCult in alle risico-houdende aangelegenheden of situaties voortvloeiend uit deze teksten. Ze kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van het gebruik van alle bovenstaande teksten. De informatie in de bovenstaande teksten is alleen voor de geadresseerde opdrachtgever bedoeld. InfraCult en de auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gebruik van de informatie. De teksten die u raadpleegt hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. InfraCult en de auteur geven evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid,volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De intellectuele eigendomsrechten op de in deze teksten verstrekte informatie, publicatie en gegevens komen toe aan InfraCult. Gelieve u te onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen van deze informatie, publicaties of gegevens, verboden. In geval van een aanpassing, modificatie of vertaling van het document moeten alle redelijke stappen worden ondernomen om in het originele document aangebrachte veranderingen of op het originele document gebaseerde wijzigingen duidelijk aan te duiden, te onderscheiden of anderszins te identificeren. Elke indruk dat de aanpassing, modificatie of vertaling van het originele document door InfraCult en de auteur is goedgekeurd is niet toegestaan. De eventuele bovenstaande toestemmingen gelden niet voor inhoud die door derden is verstrekt. Daarom moet goedkeuring voor reproductie van documenten waarvan het auteursrecht eigendom is van een derde, worden verkregen van de houder van dit auteursrecht. De opdrachtgever vrijwaart InfraCult en de auteur van deze teksten voor aanspraken van derden terzake van eventuele inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in het kader van de uitvoering van de deelovereenkomst(en). De opdrachtgever vrijwaart InfraCult tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van deze teksten en het gebruik ervan. InfraCult en de auteur zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt en geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die hierin vermeld zijn of waar naar verwezen wordt.